Informacje ogólne o projekcie

Nowe trendy społeczne, dynamiczny rozwój społeczności lokalnych i zmiany zachodzące w skali globalnej powodują coraz większe zapotrzebowanie na kształtowanie u młodych ludzi umiejętności życia i działania w zmieniającym się otoczeniu. W konsekwencji tych zjawisk wzrasta rola nauczycieli, wychowawców oraz szkoły jako instytucji edukacyjno-wychowawczej, która jak najpełniej powinna szerzyć wartości demokratyczne. Niezbędnym elementem powodzenia w realizacji tego celu jest aktywne i oparte na uczestnictwie nauczanie.

W związku z tym nasza szkoła przystąpiła do programu

"Szkoła demokracji - szkoła samorządności"

W programie uczestniczy cała rada pedagogiczna, wspierana przez eksperta, który towarzyszy jej od etapu diagnozy aż do ewaluacji. Ekspert podczas kolejnych 5 spotkań będzie prezentował założenia programu, wprowadzał w kompetencje z poszczególnych obszarów, przygotowywał do realizacji zadań projektowych. Na bieżąco będzie doradzał też radzie pedagogicznej, a potem podsumowuje wraz z nią całoroczną pracę.

Pierwsze szkolenie naszej rady pedagogicznej odbyło się dnia 7 października 2013 roku.

Celem programu jest nie tylko indywidualne doskonalenie nauczycieli , lecz przede wszystkim stworzenie demokratycznej kultury szkoły poprzez budowanie kompetencji zespołowych oraz wspólne, usystematyzowane i konsekwentne wprowadzanie nauczania opartego na uczestnictwie wszystkich osób zaangażowanych w proces edukacyjny.

W programie zwrócono też uwagę na kompetencje ułatwiające systematyczne weryfikowanie poziomu wiedzy , własnego warsztatu pracy, stylu nauczania, sposobu komunikacji, czyli zdolności i gotowości do autoewaluacji i autorefleksji. Rozwijanie tych kompetencji przyczynia się do osiągnięcia wysokiej jakości pracy szkoły, pozytywnie wpływa na atmosferę oraz przygotowuje uczniów do świadomego uczestnictwa w życiu społecznym w jego różnych wymiarach, od lokalnego po globalny.

W ramach realizowanego programu rada pedagogiczna odbyła już cztery rady szkoleniowe pod okiem eksperta koordynatora. Podczas spotkań nauczyciele doskonalą swój warsztat pracy , poszerzają swoją wiedzę w kwestiach praw człowieka i demokracji, rozwijają swoje kompetencje społeczne i obywatelskie.

Kompetencje to coś więcej niż tylko wiedza i umiejętności. Obejmują zdolność do sprostania złożonym wymaganiom dzięki zmobilizowaniu i odwołaniu się w pewnych konkretnych uwarunkowaniach do zasobów psychospołecznych (w tym do umiejętności i postaw).

Z uczestnictwa w realizacji programu „Szkoła demokracji- szkoła samorządności” wynikają dla naszej szkoły konkretne korzyści:

 1. Zdobycie certyfikatu „Szkoła demokracji- szkoła samorządności”.
 2. Realizacja innowacji pedagogicznej w szkole wdrażającej eksperymentalny program ogólnopolski.
 3. Przynależność do wybranej sieci 100 szkół na terenie Polski, które wdrażają program.
 4. Przygotowanie się szkoły do pracy z jednym ekspertem przez cały rok szkolny (obowiązek taki wejdzie od 2016 r.).
 5. Możliwość skorzystania z zasobów innych szkół i dzielenia się własnym doświadczeniem poprzez bezpośrednią prace na platformie.
 6. Promocja szkoły na terenie całej Polski.
 7. Zdobycie przez wszystkich nauczycieli zaświadczeń wystawionych przez ORE o odbyciu rocznego szkolenia.
 8. Zdobycie przez nauczycieli kwalifikacji z zakresu EO/EPC, które mają służyć umocnieniu pozycji i potencjału nauczycieli.
 9. Wykonywanie zadań zespołowo przez radę pedagogiczną.
 10. Wykorzystanie narzędzi z programu do ewaluacji wewnętrznej szkoły.

Ponadto działania realizowane w ramach programu EO/EPC zachęcają i wspierają uczniów naszej szkoły , by stali się aktywnymi, świadomymi i odpowiedzialnymi obywatelami.

Oznacza to m.in.:


do góry

Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

 • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
 • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
 • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej