Świetlica szkolna - procedury

Procedura przyjmowania uczniów do świetlicy szkolnej.

 1. Przyjęcie dziecka do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów (Karta uczestnika świetlicy), składanego corocznie w sekretariacie szkoły lub w świetlicy.
 2. Zgłoszenia do świetlicy na kolejny rok szkolny dokonują rodzice / prawni opiekunowie w terminie do 15 września roku na dany rok szkolny.
 3. Karty zgłoszenia są pobierane u nauczyciela świetlicy lub w sekretariacie szkoły
 4. Dzieci, które nie chodzą na lekcje religii także muszą posiadać karty uczestnika świetlicy.

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej

 1. Dzieci z oddziału przedszkolnego zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzane są przez nauczyciela uczącego, pozostałe dzieci przychodzą do sali same.
 2. Dzieci z Borzęcina i Łabiszewa zapisane do świetlicy szkolnej są odbierane ze świetlicy i odprowadzane na przystanek autobusowy przez osobę do tego upoważnioną wskazaną przez dyrektora szkoły.
 3. Dzieci z Kusowa, Płaszewka i Krępy oraz z Warblewa zapisane do świetlicy szkolnej są pod opieką nauczyciela do odjazdu autobusu
 4. Dziecko ze świetlicy powinno być odbierane przez osobę dorosłą wskazaną przez rodziców lub opiekunów w karcie świetlicowej. W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w karcie, dziecko musi posiadać upoważnienie pisemne ,czytelnie podpisane przez rodziców lub opiekunów.
 5. W wyjątkowych sytuacjach losowych nauczyciel może po uprzednim kontakcie z rodzicem (telefonicznym) wydać pozwolenie na odebranie dziecka przez osobę wskazaną przez rodzica. Osoba ta zobowiązana jest napisać oświadczenie o odbiorze dziecka, podpisując się pod nim czytelnie. Wychowawca legitymuje osobę odbierającą z dowodu potwierdzającego jej tożsamości, spisując przy tym wszystkie dane z tego dokumentu.
 6. Jeżeli dziecko samodzielnie wraca do domu musi posiadać pisemne oświadczenie tego faktu od rodzica, który wyraża zgodę na wyjście oraz deklaracje, iż ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko.
 7. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy. Po zakończeniu pracy świetlicy nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy szkoły nie zapewniają dzieciom opieki i nie ponoszą odpowiedzialności za nie. O sytuacji nieodebrania dziecka ze świetlicy wychowawca informuje dyrektora szkoły.

Procedura w przypadku gdy rodzice lub opiekunowie nie odebrali dziecka ze świetlicy do czasu zakończenia pracy świetlicy.

 1. Wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami bądź opiekunami dziecka, wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej.
 2. Ustala jak najszybszy czas odbioru dziecka nie przekraczający 30 minut.
 3. Gdy taka sytuacja powtarza się rodzic zostaje pouczony, iż w przypadku dalszego nieterminowego odbierania dziecka, może ono zostać przekazane pod opiekę odpowiednim organom (policja).
 4. W sytuacji gdy nauczyciel nie może nawiązać kontaktu z rodzicami bądź opiekunami dziecka, nauczyciel informuje dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji.
 5. Nauczyciel jest zobowiązany do wezwania policji, w celu ustalenia miejsca pobytu opiekunów prawnych ucznia i zapewnienie uczniowi dalszej opieki. Do czasu ustalenia miejsca pobytu dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela i funkcjonariusza policji. Po ustaleniu miejsca pobytu opiekunów, policja w obecności nauczyciela przekazuje ucznia opiekunowi/rodzicowi.
 6. W przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów dziecko przekazywane jest policji, w celu zapewnienia opieki przez właściwy ośrodek opiekuńczo-wychowawczy.
 7. Nauczyciele, którzy pozostawiają w świetlicy dzieci z klas I-III, które nie pływają na basenie, zobowiązani są do przyprowadzenia ich do świetlicy i pozostawienie listy z nazwiskami dzieci oraz godzin odjazdu dzieci do domu.

Procedura postępowania w przypadku próby odebrania ucznia przez osobę, co do której zachodzi podejrzenie bycia w stanie nietrzeźwości lub bycia pod wpływem innych środków odurzających

 1. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w ocenie wychowawcy świetlicy istnieje podejrzenie, iż dziecko odbierane jest przez osobę, wobec której zachodzi podejrzenie, iż jest ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem działania innych środków odurzających, nauczyciel zobowiązany jest poinformować tę osobę o konsekwencjach sytuacji oraz zażądać wezwania (lub samemu wezwać ) innego opiekuna dziecka.
 2. O zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego i wychowawcę .
 3. Z zaistniałej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest sporządzić notatkę służbową.
 4. W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka, należy wezwać policję.

Procedura postępowania w przypadku opuszczenia świetlicy bez pozwolenia.

 1. Wychowawca świetlicy o zdarzeniu powiadamia dyrektora szkoły, pedagoga, wychowawcę klasy i rodziców.

Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

 • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
 • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
 • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej