Psycholog

Opieka psychologiczna w szkole obejmuje:

 1. Działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu, wczesne rozpoznawanie deficytów rozwojowych oraz potrzeb uczniów.
 2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin, poradnictwo wychowawcze dla rodziców.
 3. Indywidualna praca z uczniami z wysokim lękiem, trudnościami adaptacyjnymi, obniżonym nastrojem, zaburzeniami zachowania i kontroli emocjonalnej, wzbudzanie motywacji do nauki.
 4. Psychoedukacja oraz psychoprofilaktyka: profilaktyka uzależnień, zagrożeń w sieci, przemocy w rodzinie, agresji.
 5. Rozwijanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 6. Wspomaganie nauczycieli w trudnych sytuacjach wychowawczych.
 7. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
 8. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

 • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
 • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
 • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej