Innowacje

„Zdrowo- praktycznie- ekologicznie”

Jednym z podstawowych praw każdego człowieka jest cieszenie się najwyższym standardem zdrowia. Niewątpliwy jest związek zdrowia ze stylem życia człowieka i ze środowiskiem. Zmiany klimatu pokazują, że nie możemy dłużej zwlekać z wdrożeniem w życie ekologicznych zachowań, które wpłyną na poprawę stanu naszego zdrowia i środowiska.

Stąd pomysł wdrożenia innowacji „ Zdrowo- praktycznie- ekologicznie”

Adresatami innowacji są uczniowie kl. 3b Szkoły Podstawowej w Głobinie w roku szkolnym 2021/22, zaś jej realizatorem- Mariola Rekowska. Cele innowacji to m.in.: podniesienie świadomości zdrowotnej i ekologicznej, kształtowanie postaw proekologicznych oraz odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych.

Uczniowie na zajęciach samodzielnie dochodzą do wiedzy, poprzez metody ekspresyjne, problemowe, sytuacyjne, „burze mózgów”. Wykorzystują gry dydaktyczne, prowadzą eksperymenty.

Przyszłość naszej planety i nasze zdrowie zależy od codziennych działań każdego z nas!


„Podnoszenie samooceny dzieci z niedosłuchem oraz dzieci ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera”

Innowacja realizowana w roku szkolnym 2020/2021 przez p. Dorotę Maślonę – nauczyciela wspomagającego. Adresatami innowacji są uczniowie z niedosłuchem oraz uczniowie ze zdiagnozowanym zespołem Aspergera, mającymi obniżoną samoocenę i poczucie własnej wartości. Głównym założeniem pracy jest podnoszenie samooceny dziecka poprzez kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, odkrywanie swoich mocnych stron, ich eksponowanie i rozwijanie. Czas realizacji innowacji obejmuje 10 spotkań, podczas których kształcone będą umiejętności akceptacji samego siebie i autoprezentacji.


INNOWACJA PEDAGOGICZNA W KLASIE 3A "CZYTAM Z KLASĄ – lekturki spod chmurki”

To ogólnopolski projekt edukacyjny wspierający rozwój czytelnictwa wśród uczniów klas I-III. Innowacja realizowana w roku szkolnym 2020/2021 przez p. Stellę Zellmę-Kisielowską w klasie 3 a. Formuła projektu polega na wzmacnianiu więzi ze środowiskiem przyrodniczym, rozwijaniu poczucia troski i odpowiedzialności za bliższe i dalsze otoczenie. Poprzez czytanie lektur uczniowie zostaną wprowadzeni w problematykę dotyczącą zmian klimatycznych, postaw ekologicznych oraz szeroko pojętej ochrony środowiska. Głównym celem innowacji jest rozbudzanie u uczniów ciekawości literackiej i rozwijanie aktywności czytelniczej.

Projekt zakłada realizację trzech modułów, w ramach których uczniowie zapoznają się z wybraną lekturą oraz realizują działania zaplanowane w projekcie. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w ramach zajęć kreatywnych.


„Ahoj przygodo - edukacja morska”

Innowacja pedagogiczna realizowana w klasie 3 b przez p. Renatę Zajdel w roku szkolnym 2020/2021. Założeniem projektu jest przyswajanie wiadomości i umiejętności w zakresie edukacji morskiej, ale również kształtowanie ucznia jako człowieka otwartego na różne dziedziny wiedzy, pozwalające nabyć nowe umiejętności i kształtujące jego charakter. Edukacja morska to składowa wielu zadań edukacyjnych. Dzięki jej realizacji można pokazać, a tym samym zachęcić uczniów do alternatywnych metod spędzania czasu na świeżym powietrzu. Uczy pracy zespołowej, zaufania, odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, tolerancji oraz szacunku do ludzi i wody, jako jednego z żywiołów.

Realizacja zaplanowanych zadań odbywać się będzie również poprzez działania praktyczne: udział w warsztatach żeglarskich, konferencji naukowo-żeglarskiej, prelekcjach, śpiewaniu szant, udział w konkursach plastycznych i literackich.


„Kolorowa muzyka - czyli uderz w rurkę”

Innowacja pedagogiczna realizowana w latach 2020 – 2023. Pomysłodawcą i realizatorem tego przedsięwzięcia jest p. Teresa Jaworska- Rudy - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Podczas zajęć dodatkowych uczniowie wykorzystują Bum Bum Rurki. Są to zakupione przez rodziców instrumenty muzyczne. Bum Bum Rurki to kolorowe, lekkie tuby, które po uderzeniu o siebie lub w dowolną inną powierzchnię wydają różne dźwięki. Poszczególne Bum Bum Rurki mają odmienne kolory odpowiadające konkretnym dźwiękom. Łączą w sobie walory rozrywkowe i edukacyjne. Dają nieograniczone możliwości zabawy, jak i edukacji muzycznej. Głównym celem projektu jest integracja zespołu klasowego, nauka podstawowych elementów muzyki, takich jak rytm, melodia i harmonia, stymulowanie wszechstronnego rozwoju wrażliwości estetycznej i działalności artystycznej oraz wspieranie aktywności dziecka. Jest to również doskonały wstęp do nauki gry na innych instrumentach muzycznych. Kolejnym ciekawym aspektem innowacji jest fakt, iż uczniowie grają w komputerową grę dydaktyczną „Przybij rurkę”- czyli komputerowy dyrygent. Podjęte działania oprócz rozbudzania zainteresowań muzycznych dzieci, rozwijania kreatywności i wrażliwości, uatrakcyjniają również pracę wychowawczo – dydaktyczną nauczyciela.


Robotyka

„Robocik” – innowacyjny program kształcenia uczniów poprzez zastosowanie zestawów Lego Mindstorms EV3. Projekt skierowany jest do uczniów klas VI – VIII, realizowany od 2019 roku przez p. Daniela Podkowicza – nauczyciela informatyki i matematyki. Działania polegają na wsparciu kształcenia tradycyjnego, kształceniem multimedialnym poprzez naukę programowania oraz propagowaniu idei nauki poprzez działanie. Uczniowie korzystając z zestawów Lego, zostają wprowadzeni w świat nauki i nowoczesnych technologii. Programowanie, jako nowoczesny środek dydaktyczny, wprowadza zmiany w organizacji pracy grupy, uatrakcyjnia proces nauczania w szkole. Poza tym, taka forma pracy jest bardzo atrakcyjna dla uczniów, co znacznie wpływa na ich pełne zaangażowanie w realizowane działania. Założeniem innowacji jest zdobycie przez uczniów wiadomości i umiejętności związanych z budową i programowaniem robotów oraz rozwój umiejętności komunikacyjnych, szczególnie w zakresie języka technicznego i słownictwa informatycznego. Program jest realizowany na zajęciach robotyki. Uczniowie pracują w dwuosobowych zespołach, doskonaląc tym samym swoje umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej.Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej