O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Szkoły Podstawowej w Głobinie powstało w 2018 roku z inicjatywy pani dyrektor Renaty Lemisiewicz.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Skupia wokół siebie pasjonatów i osoby aktywne, które pragną coś zmienić w otaczającym nas świecie. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Liczy 22 członków.

Wśród członków Stowarzyszenia są nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Głobinie, rodzice uczniów tej szkoły oraz absolwenci szkoły, którzy pragną wspierać szkołę w jej rozwoju.

Numer konta Stowarzyszenia: 27931500040050929720000010

Zarząd Stowarzyszenia:

Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym kierującym działalnością Stowarzyszenia pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami.

Zarząd Stowarzyszenia działa zgodnie z wytycznymi Statutu oraz decyzjami Walnego Zgromadzenia.

W skład Zarządu wchodzą:

Komisja Rewizyjna:

Komisja Rewizyjna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu i Statutu Stowarzyszenia. Zadaniem Komisji jest nadzór nad działalnością finansową i statutową Stowarzyszenia.

Skład Komisji Rewizyjnej:

Celami Stowarzyszenia są:

 1. rozwój bazy materialnej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Głobinie,
 2. finansowanie zajęć pozalekcyjnych (dodatkowych) rozwijających indywidualne zainteresowania uczniów,
 3. rozwijanie aspiracji naukowych, artystycznych i sportowych uczniów,
 4. organizacja rekreacji i wypoczynku uczniów, a w szczególności tworzenie bazy rekreacyjno – wypoczynkowej,
 5. utrzymywanie ścisłych kontaktów między Szkołą Podstawową w Głobinie a jej absolwentami, a w szczególności organizacja zjazdów,
 6. fundowanie nagród i stypendiów dla najzdolniejszych uczniów Szkoły Podstawowej w Głobinie,
 7. pomoc rzeczowa dla uczniów,
 8. dofinansowanie programów wychowawczo-profilaktycznych dotyczących pobytu uczniów w szkole, a w szczególności mających na celu walkę z narkomanią i alkoholizmem,
 9. promowanie i rozwijanie prac naukowych (badawczych) nad historią szkoły i regionem, a także prac uczniów,
 10. promowanie aktywności obywatelskiej.

Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

 • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
 • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
 • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej