Regulamin świetlicy

§ 1

W szkole działa świetlica, która jest podstawowym ogniskiem działalności opiekuńczo–wychowawczej na terenie szkoły. Podejmuje się tu zadania wychowawcze i kształcące dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Zadania szczegółowe podporządkowane są podstawowym funkcjom realizowanym w świetlicy tj. opiekuńczej, wychowawczej i społecznej.

§ 2

Celem działania świetlicy szkolnej jest zapewnienie zorganizowanej opieki bezpośrednio przed i po zajęciach dydaktycznych.

§ 3

Do zadań świetlicy należy:

1. Zapewnienie dzieciom zorganizowanej opieki wychowawczej.

2. Wdrażanie dzieci do samodzielnej pracy umysłowej, organizowanie zespołowej nauki, utrwalanie wiadomości szkolnych oraz udzielanie pomocy uczniom mającym trudności z nauką.

3. Kształtowanie u dzieci właściwej postawy etyczno – moralnej, wyrabianie osobowościowych cech charakteru takich jak, m.in.: pracowitość, zdyscyplinowanie, odwaga cywilna, odpowiedzialność, tolerancja.

4. Rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań intelektualnych, artystycznych i technicznych dzieci.

5. Przygotowanie do właściwego spędzania wolnego czasu. Wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy oraz pobytu na wolnym powietrzu.

6. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu i w swoim środowisku.

§ 4

Czas pracy świetlicy ustala dyrektor, uwzględniając potrzeby i możliwości szkoły.

Organizacja pracy świetlicy:

1. Ze świetlicy mogą korzystać uczniowie z klas O – VIII / dzieci z oddziału „O” realizujące roczne przygotowanie przedszkolne/, którzy ze względu na czas pracy ich rodziców, zajęcia dodatkowe lub organizację dojazdu do szkoły muszą dłużej w niej przebywać.

2. Podstawą zapisu dziecka jest pisemna deklaracja rodziców tzw. ,,Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej”( zał. nr 1) .

3. Decyzję o przyjęciu dziecka do świetlicy podejmuje dyrektor szkoły.

4. Prawo do odbierania dziecka ze świetlicy mają rodzice lub osoby upoważnione pisemnie przez rodziców.

5. Na polecenie dyrektora świetlica organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów ze względu na inne okoliczności wymagające zapewnienia opieki w szkole.

6. Liczba wychowanków w grupie wynosi nie więcej niż 25 osób.

7. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole, lub jeśli zaistnieje taka potrzeba w inne dni (zajęcia opiekuńcze).

8. Czas i godziny pracy dostosowane są do faktycznych potrzeb wychowanków i rodziców.

9. Świetlica pracuje w godzinach od 6.30 do 16.00.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej


Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej