Projekty

Eduk@cja - Jak dbać o bezpieczeństwo w sieci?

Projekt Eduk@cja - Jak dbać o bezpieczeństwo w sieci? opracowany w Szkole Podstawowej w Głobinie został przesłany do oceny Fundacji Dzieci Niczyje. Zyskał aprobatę i jako jeden z 33 został zakwalifikowany do realizacji.

Nasz projekt uzyskał przez to możliwość sfinansowania ze środków The Velux Foundations. Realizacja zadań projektu trwała od 16 stycznia do 16 lutego 2012 r. Głównym celem, jaki przyświecał przedsięwzięciu, było promowanie w lokalnym środowisku uczniów, ich rodziców, ale również nauczycieli naszej szkoły zasad bezpiecznego korzystania z Internetu. Polegało to przede wszystkim na uczestnictwie w różnorodnych zajęciach (lekcjach wycho-wawczych, informatyki, kołach zainteresowań), prowadzonych przez nauczycieli z naszej szkoły. Zaproszeni do naszej szkoły fachowcy podczas pogadanek wskazywali na różne aspekty bezpiecznego korzystania z Internetu (umiejętność ochrony danych osobowych, możliwości zabezpieczeń komputera podczas korzystania z Internetu przed niepożądanymi treściami w postaci programów oraz z prawami i obowiązkami jakie mają jako użytkownicy Internetu, ograniczone zaufanie do osób poznanych w sieci, zjawisko przemocy rówieśniczej w sieci itd.). Prelekcję dla uczniów dotyczącą cyberprzemocy przeprowadziła sierż. sztab. Marta Grzybowska ze Szkoły Policji w Słupsku. Małgorzata Lipińska, konsultant z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, przeprowadziła zajęcia przeznaczone dla rodziców uczniów oraz warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli szkoły. Oba te przedsięwzięcia dotyczyły problematyki ujętej pod tytułem „Skutki cyberprzemocy dla zachowania i samopoczucia dzieci”.

16 lutego, na podsumowanie naszego projektu, w szkole zorganizowano Dzień Bezpiecznego Internetu. W ramach tej akcji odbył się konkurs wiedzy dla uczniów klas IV-VI. Pytania zostały przygotowane przez Dorotę Iwanowicz – konsultanta w ODN w Słupsku. Zwyciężyła reprezentacja klasy VI którą reprezentowali: Julia Kalata, Paweł Pietkiewicz, i Kacper Kaźmierczak. Rozstrzygnięto także konkurs plastyczny klas I-III zatytułowany „Bez-pieczne zachowanie w Internecie”. Dzieci zaprezentowały i omówiły przygotowane wcześniej z wychowawcami plakaty. Dzięki wsparciu finansowemu fundatora programu wszystkie prace zostały nagrodzone. Uroczystości zwieńczył występ uczniów szkolnego Koła teatralnego przygotowany przez Małgorzatę Kubik.


do góry

Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej