Projekty

Język angielski czynnikiem integrującym młodych europejczyków

Opis projektu

Dzięki finansowemu wsparciu Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Urzędu Gminy Słupsk szkoła nasza pozyskała środki finansowe na zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w języku angielskim. Od maja do grudnia br uczniowie biorą udział w zajęciach koła teatralnego, koła poezji i piosenki, Klubu Europejczyka , zajęć rytmicznych dla klas II i III, które przeplatane są godzinami baśni i bajek.

W sierpniu na terenie placówki zorganizowana została półkolonia językowa.

Celem projektu jest doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim naszych uczniów w praktyce,a szczególnie:

Projekt zostanie zakończony imprezą podsumowująca, podczas której zaprezentują się wszyscy uczniowie biorący udział w zajęciach. Ponadto zostaną zorganizowane gminne konkursy znajomości języka angielskiego oraz konkurs recytatorski.


do góry

Sprawozdanie ogólne

„JĘZYK ANGIELSKI CZYNNIKIEM INTEGRUJĄCYM MŁODYCH EUROPEJCZYKÓW” - pod takim hasłem zrealizowany został projekt edukacyjny w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Głobinie. Głównym jego celem było doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim w praktyce. Uczniowie klas I- VI mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach rytmicznych, które przeplatane były czytaniem baśni i bajek, pracą z różnorodnymi zakupionymi na potrzeby projektu grami edukacyjnymi, książkami. Ponadto pracowało koło teatralne , koło poezji i piosenki ,odbywały się spotkania Klubu Europejczyka .W miesiącu sierpniu została zorganizowana półkolonia językowa. Plan lekcji został ułożony w taki sposób, aby w każdej z proponowanych form zajęć pozalekcyjnych mógł uczestniczyć każdy zainteresowany uczeń szkoły. Wszystkie zajęcia prowadzone były jednocześnie przez dwóch nauczycieli tj. nauczyciela języka angielskiego oraz nauczyciela- specjalistę w danej dziedzinie np muzyka, informatyka czy znawcę sztuki teatralnej . Główne założenie projektu oraz częściowe osiągnięcia zostały zaprezentowane w formie prezentacji komputerowej, jako przykład dobrej praktyki, podczas powiatowej konferencji „Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna” zorganizowanej przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Słupsku oraz Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku. Podsumowanie projektu odbyło się podczas Dni Kultury Anglojęzycznej zorganizowanej na terenie szkoły.

Dzięki temu projektowi uczniowie mieli możliwość poszerzenia zasobu słów w takich kategoriach , z którymi nie spotykają się na lekcjach. Poszerzyli także swoją wiedzę ogólną oraz rozwinęli umiejętność pisania po angielsku. Podczas zajęć nauczyciele dostarczali uczniom jak najwięcej okazji do komunikacji w języku angielskim, poznania kultury i zwyczajów Wielkiej Brytanii, a także do wzmocnienia poczucia integracji z krajami Europy. Poprzez uczestnictwo w lekcji prowadzonej przez native speakera z Kanady oraz korespondowanie z kolegami z zagranicy wyzwoliliśmy potrzebę nauki języka obcego , niezbędnego do kontaktów w Europie i świecie.


do góry

Sprawozdania szczegółowe

Zajęcia w klasach młodszych

W ramach projektu realizowałam wspólnie z koleżankami cztery formy działań. Jedną z nich były zajęcia rytmiczne dla uczniów klasy I- III. Zajęcia odbywały się w wymiarze jednej godziny w tygodniu dla każdej klasy . Głównym celem zajęć było dostarczenie jak najwięcej okazji do komunikacji w języku angielskim, poznanie kultury i zwyczajów krajów Wielkiej Brytanii, a przez to wzmacnianie poczucia integracji z krajami Europy. Przedstawiłam te cele uczniom, a także zapytałam o ich oczekiwania . Ponieważ były to zajęcia rytmiczne, założeniem moim była nauka języka angielskiego poprzez rymowanki, piosenki połączone z wyrażaniem mimiką i ruchem ciała ich treści. Rozpoczęłam od utrwalania nazw owoców i kolorów w piosence ‘One blue plate’, do której dzieci same przygotowały rekwizyty.

Następnie opracowałam piosenkę ‘Yellow duck’, w której dzieci ruchem ilustrowały zachowanie różnych zwierząt utrwalając jednocześnie ich nazwy.

Z posiadanych funduszy zakupiłam książeczki dla dzieci. Jedną z bardziej interesujących była książka ‘Kopciuszek’. Dzieci wysłuchały jej z płyty, a następnie przygotowały papierowe kukiełki i wykorzystując je przy pomocy prostych zdań przygotowały przedstawienie. Działanie to przyniosło wymierne efekty. Uczniowie łatwiej zapamiętywali związki wyrazowe, a nie tylko pojedyncze słowa.

Dobrym przykładem na połączenie ruchu z nauką języka angielskiego była piosenka ‘I like playing’, w której dzieci poznały nazwy dyscyplin sportowych i mogły za pomocą ruchu je zademonstrować.

Ponieważ te krótkie formy językowo-ruchowe dzieci opanowały w szybkim tempie, postanowiłam przygotować dłuższe przedstawienie pod tytułem ‘Where’s Santa’ ( ‘Gdzie jest święty Mikołaj?’). Przeczytałam i przetłumaczyłam treść sztuki, której uczniowie wysłuchali z wielkim zainteresowaniem, po czym wybrały role dla siebie. Trudnym etapem było uczenie się ról, ponieważ trzeba było dużego skupienia i słuchania siebie nawzajem. Dzieci młodsze na krótko skupiają uwagę i potrzeba było dużego wysiłku z ich i mojej strony, żeby dobrze zapamiętały swoje kwestie, mówiły z właściwą intonacją i prawidłowo wymawiały słowa. Do przedstawienia przygotowaliśmy trzy piosenki: ‘Christmas is coming’, ‘Santa, where are you’ i ‘Toys for girls’. W każdej z nich są elementy ruchu wyrażającego treść.

W przygotowaniu strojów i rekwizytów pomogli rodzice uczniów. Przedstawienie zostało pokazane na zakończenie projektu przed całą szkołą i zaproszonymi gośćmi. Jestem zadowolona z rezultatów osiągniętych przy realizacji tej formy. Moi uczniowie mieli bardzo wiele okazji do komunikowania się w języku angielskim, poznali literaturę dziecięcą anglojęzyczną, chętnie uczęszczali na zajęcia. Uważam, że doceniają wagę znajomości języka obcego i w przyszłości świadomie będą się go uczyć.

Bożena Michałowska


do góry

Koło teatralne

I.

Jako opiekunka Koła Teatralnego „SMYKI” zaproponowałam uczniom przystąpienie do projektu teatralno-angielskiego, którego główną realizatorką była pani Bożena Michałowska. Wspólnie z młodzieżą ustaliłyśmy, że podjęte działania będą związane z poszerzaniem wiedzy o teatrze oraz ze zdobywaniem nowych umiejętności w zakresie warsztatu aktorskiego i doskonalenie posługiwania się językiem angielskim.
Celem projektu było przybliżenie uczniom zagadnień związanych z teatrem i doskonalenie języka obcego. W efekcie mieli oni zrealizować sztukę teatralną w języku angielskim.
Uczniowie na spotkaniach koła teatralnego dzielili się zdobytą wiedzą i ustalali następne zadania.
Uczestnicy zajęć poszerzali swoją wiedzę i umiejętności podczas zajęć prowadzonych przez pięć miesięcy. Zajęcia rozpoczęły się podczas półkolonii, które trwały od 25 -29 sierpnia 2008 roku. Źródłem informacji były dostępne książki dotyczące zagadnień związanych z teatrem, a także słowniki i Internet.

Na pierwszym spotkaniu wspólnie z uczniami podjęłyśmy decyzję, że projekt będzie miał formę sztuki teatralnej, która będzie efektem końcowym podjętych działań. Ustalone zostały sposoby bogacenia wiedzy i poszerzania umiejętności, przydzielone zadania do realizacji. Postanowiłyśmy, że półkolonie będą pierwszym etapem naszej pracy nad projektem.

Wspólnie z uczniami dokonałyśmy wyboru sztuki. Wybór padł na „Calineczkę”. Uczniowie zostali wyposażeni w scenariusze. Pracę z tekstem zaczęłyśmy od dokładnego tłumaczenia tekstu, poprawnej wymowy i przydziału ról. Uczniowie chętnie pracowali w grupach projektując kostiumy, scenografię i rekwizyty, a potem prezentując efekty pracy po angielsku. Ciekawe okazały się zajęcia plastyczno – teatralne, podczas których na kolorowym brystolu dzieci tworzyły z makaronu wyrazy – nazwy postaci występujących w sztuce. Aby przybliżyć uczniom warsztat aktorski, obejrzeliśmy wspólnie inscenizacje wierszy dla dzieci, wykonane przez najwybitniejszych polskich aktorów. Przybliżyłam uczniom wiele zagadnień związanych z teatrem, a ich kolejnym zadaniem było utworzenie słowniczka teatralnego w języku angielskim. Próby były urozmaicane przygotowywaniem kostiumów. Okazało się to bardzo pracochłonne, więc włączyliśmy w te prace rodziców naszych aktorów.
Działania były dokumentowane w postaci zdjęć i prezentacji multimedialnej.

Wszystkie zaplanowane działania prowadzące do powstania przedstawienia teatralnego zostały terminowo zakończone. Uczniowie znacznie poszerzyli swoją wiedzę, mieli możliwość zapoznania się z ciekawostkami o teatrze i dramacie. Podział pracy przy samodzielnym zdobywaniu informacji i dzielenie się na bieżąco wiedzą znacznie przyspieszyło proces uczenia się. Niezwykle cenne okazały się zajęcia praktyczne, ćwiczenie technik aktorskich, eksperymentowanie w zakresie teatru ruchu. Bardzo cennym doświadczeniem było połączenie nauki języka angielskiego z zabawą w teatr.

Trudności przysporzyła nam częsta absencja na zajęciach z powodu choroby (dzieci chorowały na ospę). Stworzenie kostiumów i rekwizytów wymagało skorzystania z pomocy rodziców uczniów.

Chętnie podjęłyśmy działania mające na celu poszerzenie wiedzy uczniów i udoskonalenie ich umiejętności. Wiedziałyśmy, że świadomość realizacji projektu, konieczność przestrzegania terminów i zrealizowania założeń wpłynie na wszystkich mobilizująco. Wspólne zabawy w ramach ćwiczenia warsztatu aktorskiego pozwoliły nam lepiej poznać możliwości i predyspozycje naszych uczniów, a przede wszystkim wzmocnić więzi między nami i uczniami.

Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o treści, które nie są prezentowane na zajęciach przedmiotowych. Zdobyli umiejętności aktorskie, świetnie się przy tym bawiąc. Zajęcia zrealizowane w ramach projektu znacznie zintegrowały grupę. Uczniowie nauczyli się odpowiedzialności i terminowości. Od osobistego zaangażowania każdego z nich zależało powodzenie całego projektu. Wspólnie pokonywali napotkane trudności, dyskutując nad rozwiązaniami i podejmując decyzje. Dużą satysfakcją było zaprezentowanie sztuki uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły. Z całą pewnością uczniowie wiedzą więcej o teatrze od swoich rówieśników i można powiedzieć, że ich zainteresowania zostały rozbudzone. Najważniejszy jednak jest fakt, że przyjęte formy pracy były atrakcyjne dla młodzieży i uczenie się było przyjemnością.

Małgorzata Kubik


do góry
II.

W ramach projektu wspólnie z p. M. Kubik realizowałam formę językowo-teatralną. Głównym celem działań było zastosowanie języka angielskiego literackiego do wystawienia przedstawienia.

Pracę z uczniami rozpoczęłyśmy na letnich półkoloniach, które trwały w dniach 25.08-29.08.2008r.Uczestniczyli w nich dzieci z klas IV i VI. Spotkania odbywały się od 9.00 do 13.00.Na wstępie wspólnie z uczniami przeglądnęłam kilka pozycji z literatury angielskiej dla dzieci. Wybór padł na bajkę ‘Calineczka’(Thumbelina).Wysłuchaliśmy nagrania z płyty. Uczniowie przetłumaczyli treść bajki na język polski sprawnie posługując się słownikami.

Rozpoczęły się prace nad scenariuszem. Przy tej okazji dzieci zapoznały się ze słownictwem dotyczącym teatru, tj. reżyser, scena, scenografia, rekwizyty, rola, itp.

Następnym etapem pracy był przydział ról. Każdy uczeń uzasadniał wybór roli po angielsku wykorzystując przymiotniki opisujące daną postać. Wykorzystałam do tego metodę dyskusji i ‘burzy mózgów’.Już w drugim dniu półkolonii odbyło się pierwsze czytanie z podziałem na role. Zwracałam uwagę na poprawną wymowę i intonację.

Ciekawymi zajęciami okazało się projektowanie wizytówek dla postaci występujących w przedstawieniu. Nazwy postaci zapisane zostały po angielsku techniką wybraną przez uczniów. Wspólną pracą wszystkich dzieci było zaprojektowanie i wykonanie plakatu teatralnego oraz stworzenie słowniczka terminów teatralnych. Zależało mi na tym, aby uczniowie jak najszybciej opanowali teksty na pamięć, więc stosowałam zabawy ułatwiające zapamiętywanie, np. gry typu ‘Memory’. Kiedy uczniowie znali już swoje kwestie na pamięć, mogliśmy się skupić na ruchu scenicznym. Polecenia dotyczące interpretacji wydawane po angielsku pozwoliły na poszerzenie słownictwa dzieci i uzyskanie właściwej atmosfery pracy. Uczniowie samodzielnie wykonali rekwizyty i stroje dołączając nowe słówka do słownika teatralnego. Podczas następnych prób wybraliśmy wspólnie podkłady muzyczne do poszczególnych scen oraz opracowaliśmy piosenkę finalową ‘If you’re nappy…’ Przedstawienie zostało wystawione przed całą szkołą i zaproszonymi goścmi . W ramach projektu odbyła się również wycieczka do szkoły językowej w Słupsku uczącej metodą Callana. Uczniowie wzięli udział w lekcji prowadzonej przez native speakera z Kanady. Najbardziej wyróżniający się uczestnicy projektu otrzymali nagrody w postaci słowników i pozycji z literatury angielskiej. Jestem przekonana, że wszyscy biorący udział w projekcie podnieśli poziom znajomości języka i otrzymali zachętę do dalszej efektywnej nauki.

Bożena Michałowska


do góry

Koło poezji i piosenki

I.

Realizację programu uczniowie rozpoczęli zgodnie z harmonogramem od wyboru scenariusza inscenizacji i piosenek, które będą wykorzystane podczas prezentacji.
Na następnych zajęciach uczestnicy sami dokonali przydziału ról i zaprojektowali stroje i scenografię. Następnie przystąpili do tłumaczenia wybranych piosenek z języka polskiego na język angielski. Podczas zajęć bardzo cennym okazał się fakt, iż dzieci zbierając słownictwo, tworząc dialogi i scenariusz, tłumacząc piosenki świetnie się przy tym bawiły, co wzbudzało motywację do sięgania po słowniki języka angielskiego, poszerzania swojego zasobu słów i zwiększania umiejętności komunikacyjnych.
Na dalszym etapie realizacji projektu uczestnicy rozwijali i doskonalili umiejętności językowe ucząc się swoich ról oraz wzbogacali wiedzę w zakresie leksyki i gramatyki języka angielskiego.
Podczas kolejnych spotkań uczniowie podzielili się na grupy i wykonali piękną, kolorową scenografię, rekwizyty oraz stroje. Pomocni okazali się też rodzice, którzy przygotowali niektóre potrzebne materiały.
W trakcie następnych spotkań ćwiczyli swoje role, mieli też okazję do porównania swojej wiedzy i umiejętności z innymi, w celu dalszego doskonalenia.
Kolejnym etapem realizacji projektu było zaprojektowanie i wykonanie obrazków ilustrujących słowa świątecznej piosenki pt. „ Christmas aktivities”, oraz nauka najpopularniejszej piosenki bożonarodzeniowej : „Jingle bells”.
Wszystkie zaplanowane rezultaty zostały osiągnięte. Propozycje działań zawarte w projekcie zapewniły uczniom w niekonwencjonalny sposób spędzenie czasu wolnego, jednocześnie przyswajając potrzebną wiedzę i umiejętności poprzez zabawę i ciekawą rozrywkę.
Realizowany projekt pozwolił uczniom poszerzyć swoją wiedzę z zakresu języka angielskiego, ułatwił dalszą edukację, pozwolił uwierzyć we własne możliwości oraz zmotywował do nauki języków obcych, bez których w dzisiejszych czasach bardzo trudno się obyć.
Dodatkowo zajęcia wpłynęły na poszerzenie wiedzy o języku oraz kulturze i sztuce kraju, z którego on się wywodzi, uwrażliwiły dzieci na różnorodność zwyczajów i tradycji w krajach anglojęzycznych, rozwinęły zainteresowania językiem angielskim.

Violetta Warmowska


do góry
II.

W ramach projektu realizowałam wspólnie z p.Violettą Warmowską zajęcia muzyczno-recytatorskie. Odbywały się one raz w tygodniu. Uczęszczały na nie dzieci z klas IV-VI.. Celem ich była dodatkowa nauka języka angielskiego poprzez recytację, śpiewanie piosenek, realizację scenek dramowych.

Na pierwszych zajęciach wspólnie z uczniami wybrałam sztukę’ Dom duchów’. Uczniowie wysłuchali sztuki z płyty, a następnie z wykorzystaniem słowników i przy mojej pomocy przetłumaczyli ją w grupach. Omówiliśmy treść sztuki i cechy postaci w niej występujących utrwalając jednocześnie przymiotniki w opisie.

Przystąpiliśmy do czytania sztuki z podziałem na role. Była to dla mnie okazja do korekty wymowy uczniów, gdyż dzieci z klasy czwartej mają mniejsze doświadczenie językowe, niż uczniowie klasy szóstej. Podczas prób uczniowie mieli wiele okazji do używania języka angielskiego nie tylko mówiąc swoje kwestie, ale także wydając lub słuchając poleceń dotyczących kwestii technicznych, tworzenia dekoracji lub wykonania rekwizytów.
Po opanowaniu ról na pamięć dzieci pracowały nad intonacją, ruchem scenicznym.

Przygotowując kostiumy przypomnieliśmy nazwy ubrań oraz zwroty związane czynnościami cięcia, szycia oraz elementów, elementów których składały się rekwizyty.

Z moją pomocą uczniowie przetłumaczyli na język angielski polską piosenkę, a także opracowali piosenkę’ Five big monsters’ do której przygotowali ilustracje z komentarzem w języku angielskim. Oprócz przedstawienia dzieci przygotowały świąteczną piosenkę ‘Jingle bells’i śpiewaną z podziałem na role piosenkę ‘Christmas activities’. Całość została przedstawiona na zakończenie projektu przed całą szkołą i zaproszonymi goścmi. Podczas realizacji projektu uczniowie mieli wiele okazji do komunikowania się w języku angielskim, nie tylko używając języka literackiego, ale także w sytuacjach życia codziennego, co uważam za duże osiągnięcie projektu.

Bożena Michałowska


do góry

Klub Europejczyka

I.

W Szkole istnieje Szkole Koło Informacji Europejskiej, którego jestem opiekunem. W tym roku z grupą uczniów z klas IV-VI realizowaliśmy projekt „Język angielski czynnikiem integrującym młodych Europejczyków”.

Głównymi celami w pracy nad projektem było stworzenie prezentacji multimedialnej o państwach graniczących z Polską i należących do Unii Europejskiej oraz stworzenie broszu-ry poświeconej wybranym państwom w języku angielskim.

W ramach prac nad projektem wzięliśmy (w maju br.) udział w VIII Międzyszkolnym Turnieju Wiedzy o Europie zorganizowanym w SP-7 w Słupsku, gdzie moi uczniowie zajęli III miejsce.

Jestem nauczycielem informatyki. Nadzorując ten projekt pragnęłam, aby uczniowie poza doskonaleniem umiejętności posługiwania się językiem angielskim, potrafili w pracy nad projektem wykorzystać nowoczesną technikę komputerową. Dlatego też na zajęciach doskonaliliśmy umiejętności korzystania z programów (Word, Paint, PowerPoint) oraz sprzę-tu (z drukarki, skanera, cyfrowego aparatu fotograficznego). Ponadto uczyliśmy się bezpiecz-nego korzystania z zasobów Internetu przy wykorzystaniu wyszukiwarek.

W pracach nad projektem uczniów wspomagał również nauczyciel języka angielskiego , który korygował ich błędy w mówieniu, redagowaniu tekstów w Wordzie, pomagał korzystać ze słowników i stron w języku angielskim.

Uczniowie sami się podzielili na cztery zespoły. W każdym zespole znaleźli się ucznio-wie o różnych umiejętnościach i możliwościach. Przy podziale na grupy dzieci kierowały się przede wszystkim wzajemną sympatią i dotychczasową dobrą współpracą. Podział ten doko-nał się w sposób swobodny. Uważałam, że na pewno przyczyni się to do lepszej i wydajniej-szej współpracy.

Również losowo dokonaliśmy przydzielenia zadań. Grupa I zajmowała się państwem niemieckim. Na nich spoczywała również praca nad techniczną stroną prezentacji (np. ska-nowanie zdjęć itp.). Grupa II zajmowała się Czechami. Grupa III opracowała informacje o Słowacji oraz zajęła się stroną graficzną prezentacji. Grupa IV wspaniale poradziła sobie gromadząc informacje o Litwie.

Wspólnie zdecydowaliśmy, że pierwsze zajęcia będą „poszukiwawcze”. Był to czas na gromadzenie niezbędnych informacji w pracy nad projektem. Uczniowie poszukiwali i gro-madzili informacje o symbolach, walucie, języku urzędowym, ciekawych miejscach, historii oraz zabytkach naszych sąsiadów. Zapoznali się z działaniami tych państw na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Poznali zwyczaje obchodzenia świąt oraz tradycyjne potrawy w wy-branych krajach.

Starałam się kształtować u nich umiejętności właściwej selekcji pozyskanych informacji i wykorzystania ich w pracach nad projektem. Dlatego też uczniowie stworzyli specjalne fol-dery w których umieszczali wyselekcjonowane i pogrupowane informacje.

Spotykałam się z uczniami raz w tygodniu, w sali komputerowej naszej Szkoły. Tam każda z grup pracowała wyszukując informacje o wybranym kraju w Internecie, tworzyła prezentacje w programie PowerPoint itd . Konsultowali się ze sobą, wymieniali się informa-cjami. Dokonywali selekcji materiałów, które zebrali, a które mogły się przydać w pracy nad projektem (książki, albumy, foldery).

Konsultacje ze mną dotyczyły kwestii technicznych. Pewną trudnością dla uczniów by-ło wstawianie dźwięku do prezentacji oraz redagowanie krótkich tekstów (przeredagowywa-nie). Wspaniale radzili sobie jednak tłumacząc je na język angielski.

Wszyscy starali się maksymalnie wykorzystać czas na pracę. Wszystkie zaplanowane rezultaty zostały osiągnięte.

Analizując działania uczniów w pracy nad projektem mogę stwierdzić, że stanęli na wy-sokości zadania. Ich pomysłowość, zaangażowanie i na mnie wpływały mobilizująco.

Podczas prac nad projektem byłam mile zaskoczona – uczniowie, którzy lepiej sobie radzą z informatyką chętnie pomagali innym. Z zadowoleniem obserwowałam ich pracę.

Marzena Tuliszka


do góry
II.

W ramach projektu wspólnie z p. M. Tuliszką prowadziłam Klub Europejczyka. W zajęciach uczestniczyli uczniowie z klas V i VI. Spotkania odbywały się raz w tygodniu. Naszym celem było stworzenie prezentacji multimedialnej w języku angielskim na temat krajów graniczących z Polską. Ponieważ chodziło nam o kraje należące do Unii Europejskiej wspólnie z uczniami zdecydowałyśmy się na prezentacje Niemców, Czechów, Litwy i Słowacji. Pierwszym etapem pracy było wyszukiwanie przez uczniów informacji w Internecie na temat wybranych krajów. Uczniowie dobrani w grupy dwuosobowe sporządzili listę informacji, które chcieli uzyskać na temat danego kraju.
Listy zawierały:

Po wyszukaniu informacji uczniowie tworzyli spójne teksty w języku angielskim korzystając zarówno ze słowników w formie książkowej, jak i z internetowych.
Moje zadanie polegało na sprawdzaniu poprawności gramatycznej, ortograficznej oraz składniowej pisanych tekstów i korygowanie błędów.
Podczas tworzenia tekstów prezentacji uczniowie znacznie wzbogacili zasób słów dotyczących kategorii, z którymi nie spotykają się na lekcjach. Poszerzyli swoją wiedzę ogólną oraz rozwinęli umiejętność pisania po angielsku.
Kolejnym etapem było nauczenie się przygotowanych tekstów na pamięć, żeby zaprezentować je jako komentarz do zdjęć pojawiających się na ekranie. Pojawiły się pewne problemy związane z nowymi trudnymi dla uczniów słowami, ale w toku wielokrotnych powtórzeń dzieci opanowały słownictwo. Przygotowane prezentacje obejrzeli na zakończenie projektu wszyscy uczniowie i zaproszeni goście. Został również wydany biuletyn zawierający wszystkie prezentacje uczniów.
Uważam, że uczniowie uczestniczący w projekcie odnieśli znaczne korzyści powiększając zasób słownictwa o nowe kategorie znaczeniowe, poprawili umiejętności pisania tekstów po angielsku oraz wzbogacili wiedzę ogólną na temat krajów Unii Europejskiej.

Bożena Michałowska


do góry

Wycieczka

W ramach projektu odbyła się również wycieczka do szkoły językowej- Fast Way w Słupsku uczącej metodą Callana. Uczniowie wzięli udział w lekcji prowadzonej przez native speakera z Kanady.
W sklepie specjalizującym się w sprzedaży herbaty wysłuchali pogadanki na temat savoir vivru picia herbaty w Anglii, zasad jej parzenia oraz ceremoniału podawania gościom.
Skosztowali doskonałej herbaty w Spichlerzy Richtera w Słupsku.


do góry

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu English teaching było okazją do zaprezentowania dorobku oraz osiągnięć wszystkich pracujących grup. Szczególne wrażenie na zebranych zrobiła Calineczka – Thumbelina. Uczniowie mogli popisać się znajomością baśni w języku angielskim, zaprezentowali świetna grę aktorską oraz przepiękne samodzielnie wykonane stroje. Wszyscy uczestnicy projektu zostali nagrodzeni drobnymi upominkami.


do góry

Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej