Projekty

„DOBRY START” - wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

W 2007 roku w naszej szkole realizowany był projekt „Dobry Start”. W ramach projektu zostały zrealizowane niezwykle szerokie działania na rzecz wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Mamy nadzieję, iż przyczyniły się one w znacznym stopniu do rozwoju naszych uczniów. Poniżej przedstawiamy działania jakie zostały podjęte w ramach projektu.

 1. W dniach 24-31 sierpnia 2007 r. na bazie szkoły odbyła się półkolonia terapeutyczne dla 20 uczniów z klas IV-VI z zaburzeniami emocjonalnymi na tle niepowodzeń szkolnych -prowadzone przez specjalistów z PPP w Słupsku oraz pedagoga szkolnego i terapeutę. Ponadto realizowano zajęcia sportowe, integracyjne, korekcyjne, odbyła się jednodniowa wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego.
 2. Zorganizowano warsztaty dla rodziców na temat metod pomocy dzieciom w nauce m.in.:
  • „Czytanie na raty”,
  • „Metoda kolumn”,
  • „Dyktando w 10 punktach z komentarzem ortograficznym”,
  • „Metoda 18 struktur wyrazowych” autorstwa M. Kurzawy oraz E. Kujawy.
  Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród rodziców naszych uczniów.
 3. Zespół Wsparcia Edukacyjnego- w zajęciach uczestniczyło 20 uczniów z klas I-III. Odbyło się 26 spotkań, w tym:
  Wrzesień:
  • Spotkanie organizacyjne z rodzicami i dziećmi.
  • Utworzono zespół wspierający pracę nauczycieli prowadzących - psycholog z PPP w Słupsku oraz logopeda.
  • W grupie raźniej i weselej- zabawy integracyjne.
  • Zaakceptuj mnie takiego, jaki jestem –zabawy integracyjne.
  • Zajęcia informatyczne- gry i zabawy edukacyjne rozwijające pamięć i koncentrację uwagi.
  • Zajęcia hipoterapii w Ośrodku hipoterapii „Nadzieja” w Słupsku.
  • Warsztaty dla rodziców : Jak pomóc dziecku w pokonaniu trudności.
  Październik:
  • Zajęcia hipoterapii w Ośrodku hipoterapii w Słupsku- 2 wyjazdy.
  • Zdobywanie odznaki ,,Poradziłem sobie”.
  • Zabawy muzyczno-ruchowe z wykorzystaniem kinezjologii edukacyjnej i metod aktywizujących.
  • Zajęcia logopedyczne .
  • Konstruowanie gier –ćwiczenia usprawniające liczenie.
  • Jesień wokół nas – zabawy z rodzicami w terenie.
  • Razem z Groszkiem – zabawy w oparciu o materiał obrazkowo- literowy.
  • Zabawy z dźwiękiem- wycieczka na stację PKS, PKP, na pocztę i do drukarni.
  Listopad:
  • „Dzień pełen niespodzianek”- zabawy badawcze związane z przyrodą , rozwijanie myślenia wynikowego, współdziałanie w zespole.
  • Zabawy ruchowe, w wodzie / na basenie/ z elementami kinezjologii edukacyjnej, ćw oddechu i relaksacyjne- 2 wyjazdy na basen w Słupsku.
  • Zajęcia plastyczne – Nie jestem sam. Wyrażanie uczuć za pomocą koloru.
  Grudzień:
  • Wyjazd do teatru i obejrzenie sztuki „Czerwony kapturek”.
  • Zajęcia socjoterapeutyczne w PPP Słupsku.
 4. „Z pędzlem po zabytkach Słupska”.
  Praca w oparciu o ten projekt rozpoczęła się od warsztatów pt. „Młody plastyk”, w trakcie których uczestnicy tj.15 ucz z klas IV-VI zapoznało się z głównymi zasadami rysunku, tworzenia głębi poprzez perspektywę, sposobami dobierania pędzli i papieru oraz nakładania światłocieni. Wyposażeni w odpowiednią wiedzę rozpoczęli comiesięczne wyjazdy do Słupska w celu zwiedzania zabytków architektonicznych m.in. Zamku Książąt Pomorskich, Baszty Czarownic, Młyna Zamkowego, Kaplicy Św Jerzego, Kościoła Mariackiego .Następnie za pomocą różnorodnych technik malowali oglądane obiekty. Na kolejnym spotkaniu zabytek opisywali, wyszukiwali informacje na jego temat w Internecie . Zgromadzone materiały oraz prace plastyczne posłużyły do stworzenia albumu zabytków Słupska oraz makiety miasta z rozmieszczonymi zabytkami. Prace plastyczne wykonane przez uczniów były systematycznie eksponowane na korytarzu szkoły tak, aby inni uczniowie mogli się z nimi zapoznać. W późniejszym czasie zostaną oprawione i rozwieszone na szkolnych korytarzach. W XII został też przeprowadzony ogólnoszkolny konkurs pt. „Czy znasz te zabytki?”. Trudnością w realizacji tej formy programu była niesprzyjająca aura pogodowa w listopadzie i grudniu.
 5. Terapia pedagogiczna dla 21 ucz z klas IV- VI.
  Uczniowie pracowali w 2 grupach po 10 i 11 os. , w wymiarze 1 godz. tygodniowo dla każdej z grup. Odbyły się:
  Wrzesień:
  • Zajęcia organizacyjne, wytworzenie pozytywnej motywacji do pracy terapeutycznej, przypomnienie ćwiczeń kinezjologicznych wykonywanych w czasie półkolonii oraz w ubiegłym roku szkolnym.
  • Zapoznanie z serią zeszytów do nauki ortografii wydawnictwa Operon – „Ortograffiti”;
  • Ćwiczenia grafomotoryczne (usprawnianie manipulacji przedmiotami, polepszenie koordynacji ruchów);
  • Ćwiczenia ogólnorozwojowe – dostrzeganie związków przyczynowo –skutkowych, ćwiczenia pamięci krótko, długo trwałej i sekwencyjnej.
  Październik:
  • Ćwiczenia percepcji wzrokowej (dobieranie par jednakowych obrazków, dobieranie par jednakowych figur geometrycznych)
  • Ćwiczenia percepcji słuchowej (analiza słuchowa podanego rytmu, porównywanie melodii znanych piosenek pod względem tempa, głosu)
  • Ćwiczenia związane z motoryką małą (malowanie jednoczesne obydwoma rękami, malowanie splątanych nici)
  • Pisownia wyrazów z „ó,u”.
  Listopad:
  • Ćwiczenia percepcji wzrokowej (odtwarzanie z pamięci układów elementów, rozpoznawanie zmian ilościowych i jakościowych w układach elementów)
  • Ćwiczenia percepcji słuchowej (różnicowanie dźwięków różnych instrumentów muzycznych, różnicowanie tonów wysokich i niskich, tempa szybkiego i powolnego);
  • Ćwiczenia związane z motoryką małą (zamalowywanie pól między liniami poziomymi, malowanie linii falujących poziomych i pionowych);
  • Pisownia wyrazów z „ó” w przyrostkach – ów, ówka, równa.
  • Praca plastyczna –Nasza półkolonia.
  Grudzień.
  • Ćwiczenia percepcji wzrokowej (układanie obrazków w kolejności pokazywania, układanie obrazków z części);
  • Ćwiczenia percepcji słuchowej (dzielenie zdań prostych na wyrazy, porównywanie liczby wyrazów w zdaniach);
  • Ćwiczenia grafomotoryczne.
 6. Zespół tańca pomorskiego- w zajęciach uczestniczyło 15 uczniów z klas I-III.
  Zgodnie z programem odbywały się w wymiarze 2 godziny tygodniowo oraz dzięki zaangażowaniu nauczyciela prowadzącego , a także studenta wolontariusza /członka zespołu tańca kaszubskiego z Lipnicy/ w trakcie kolejnych kilkudziesięciu godzin. Uczniowie zostali zapoznani min. z terenem i kulturą Pomorza, poznali kaszubską sztukę ludową , poznali kaszubski strój ludowy ,obrzędy kaszubskie związane ze świętami Bożego Narodzenia, nauczyli się śpiewać pieśń „Maruszka” oraz poznali i ćwiczyli figury tańca „Maruszka”. Potrafią ponadto zatańczyć taniec „Słoneczko”, „Szewc” oraz „Welewetka”. Nauczyli się również śpiewać piosenkę kaszubską „Hola, hejda” oraz hymn kaszubski, który zaprezentowali podczas imprezy „Kaszuby łączą pokolenia „ . Impreza została zorganizowana 30 października przez Kaszubski Klub Studentów „Tatczezna” działający przy Akademii Pomorskiej w Słupsku. Na zaproszenie Towarzystwa Przyjaźni Dzieci – oddział w Słupsku uczniowie swoje umiejętności zaprezentowali także podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Walki z Ubóstwem w Słupsku.
 7. Warsztaty teatralne- zajęcia dla 24 uczniów z klas IV-VI .
  Odbywały się w wymiarze 2 godziny tygodniowo. Uczniowie swoje umiejętności zaprezentowali podczas uroczystości szkolnej z okazji Święta Niepodległości oraz szkolnej imprezy „Święta drzewa”. Ponadto przygotowali przedstawienie „Dziewczynka z zapałkami”, które zaproszeni goście oraz społeczność szkolna obejrzą podczas spotkania opłatkowego. Młodzi aktorzy uczestniczyli także w próbie generalnej do przedstawienia „Gabinet wróżek”, która odbyła się w Teatrze Lalki „Tęcza „w Słupsku, wykonywali niezwykle ciekawe gipsowe maski teatralne, przygotowywali elementy dekoracji i plakatu teatralnego.
 8. Osiągnięte rezultaty w wyniku realizacji działań (programu).
  • Zespół Wsparcia Edukacyjnego -usprawniono zaburzone funkcji , nastąpił wzrost motywacji do nauki ,uczniowie zdobywali wiadomości i doświadczenia zmierzające do prawidłowego kształtowania ich osobowości , zmniejszył się poziomu agresji fizycznej i słownej, poprzez czynny udział rodziców w kilku zajęciach poprawiła się współpraca- relacje z rodzicami uczniów z trudnościami w nauce, dzięki licznym wyjazdom uczniowie poznali nowe miejsca np. dworzec, drukarnię, basen, ośrodek hipoterapii, pogłębiła się współpraca z PPP w Słupsku, nawiązano współpracę z Fundacją Nadzieja w Słupsku.
  • „ Z pędzlem po zabytkach Słupska”- uczniowie zdobyli szerokie wiadomości na temat architektury miasta Słupska, mogli wiedzę teoretyczną przelać na papier wykorzystując różnorodne techniki , niewątpliwym wyróżnieniem było zamieszczenie ich prac w opracowanym albumie plastycznym pt. „Zabytki Słupska” oraz na mapie miasta z naniesionymi zabytkami. Duża atrakcją był fakt, iż prace wykonywali w plenerze oraz na profesjonalnych sztalugach. Informacja na temat tej formy projektu została zamieszczona w codziennej gazecie- „Głos Pomorza”.
  • Terapia pedagogiczna- efektem zajęć terapeutycznych będzie niewątpliwie wszechstronny rozwój umysłowy, psychiczny i społeczny dzieci z trudnościami w nauce. Poprawa umiejętności czytania i pisania zgodnie z zasadami ortografii. Wzrost motywacji do nauki, a także poprawa współpracy z rodzicami uczniów. Pogłębiła się współpraca z psychologami PPP w Słupsku. Półkolonia terapeutyczna- w formie zabaw udało się zrealizować trudną tematykę zajęć, dzieci nabyły nowe , potrzebne w szkole i w życiu umiejętności, podwyższyły zaniżona samoocenę ,a przy tym świetnie się bawiły.
  • Zespół tańca regionalnego- pokazy tańców regionalnych w wykonaniu uczniów podniosły atrakcyjność imprez środowiskowych oraz szkolnych , wzbogacono stroje, w których uczniowie występują, pogłębiono współpracy z wolontariatem studenckim.
  • Warsztaty teatralne- ciekawe i przygotowane na dobrym poziomie przedstawienia teatralne prezentowane podczas świąt oraz imprez szkolnych i środowiskowych. Rozszerzono współpracy z Teatrem Lalki „Tęcza” w Słupsku. Uczniowie poznali techniki przygotowywania masek teatralnych z gipsu.

Wszystkie zrealizowane formy programu „Dobry start” zostaną zaprezentowane podczas ogólnoszkolnego spotkania podsumowującego 4 stycznia 2008 r.
W spotkaniu mamy nadzieję, iż wezmą udział lokalne władze oświatowe, samorządowe, przedstawiciele instytucji, które wspierały realizacje programu, a także rodzice naszych uczniów.


do góry

Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

 • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
 • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
 • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej