Centrum Mistrzostwa Informatycznego

W Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Głobinie od września 2020r. realizowany jest ogólnopolski projekt grantowy „Centrum Mistrzostwa Informatycznego”, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie. Jest on realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego przez Politechnikę Łódzką. Grant na realizację celów projektu CMI otrzymał Norbert Burdyl i Daniel Podkowicz. W projekcie CMI najważniejszymi beneficjentami są uczniowie, którzy mają możliwość rozwijania swoich talentów i zainteresowań informatycznych. Będą nie tylko brać udział w zajęciach pozalekcyjnych, ale również będą zapraszani do udziału w regionalnych oraz ogólnopolskich zawodach w programowaniu zespołowym. W ramach tego projektu prowadzone są kółka informatyczne z algorytmiki i programowania. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej, tj. osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania informatyczne, a także aktywizacji młodzieży uzdolnionej informatycznie, pobudzania kreatywności oraz promowania współpracy zespołowej w ramach kół informatycznych. Projekt CMI stanowi kompleksową koncepcję wzmocnienia polskiej edukacji informatycznej ukierunkowanej na kształcenia uzdolnionych uczniów przy zaangażowaniu najlepszych uczelni technicznych w kraju. Dzięki realizacji wskazanych celów projekt wzmocni u uczniów chęć rozwoju zainteresowań z zakresu algorytmiki i programowania, posłuży także upowszechnieniu idei konkursów informatycznych oraz wyłoni zespoły zdolne do podjęcia rywalizacji w zawodach informatycznych na poziomie krajowym i ogólnoświatowym.


Ogłoszenie...
Zapraszamy osoby indywidualne, kluby sportowe oraz firmy do wynajmu pomieszczeń:

  • sali gimnastycznej na cele rekreacyjno-sportowe,
  • pomieszczeń dydaktycznych na cele szkoleniowe,
  • kuchni i stołówki - organizacja uroczystości komunijnych i innych.

informacje szczegółowe: (59) 847 10 50


Biuletyn Informacji Publicznej